S strateško načrtovano
komunikacijo dodajamo vrednost in krepimo ugled naročnikov.

O NAS

NC3 smo svetovalno komunikacijsko podjetje, specializirano za področja korporativnega komuniciranja, javne zadeve (PA) in odnose z javnostmi. Naročnikom svetujemo in pomagamo pri upravljanju s kompleksnimi komunikacijskimi izzivi z vsemi ključnimi deležniki.

Deležniške skupine postajajo vedno bolj heterogene in kompleksne, dinamika odnosov med njimi in organizacijami se hitro spreminja. Zato postaja komunikacija ena osrednjih strateških poslovnih funkcij vsake organizacije. Slednje zahteva strateško načrtovanje in učinkovito upravljanje komunikacijskih aktivnosti, pri čemer so potrebna specifična znanja in orodja, ki so preverjena in prinašajo rezultate.

Kot strateški komunikacijski specialisti znamo odlično prepoznati in razumeti poslovne ter strateške izzive organizacij. In jih nato prevesti v učinkovite komunikacijske aktivnosti, ki imajo neposredni vpliv na realizacijo strateških ciljev.

Zakaj NC3?

Smo skupina izkušenih poslovnih in komunikacijskih svetovalcev s skupaj več desetletnimi izkušnjami s področij korporativnih in javnih komunikacij. Jedro svetovalne ekipe je v preteklosti vodilo najbolj kompleksne komunikacijske projekte v Sloveniji in regiji Jugo-Vzhodne Evrope (SEE).

Imamo dolgoletne izkušnje sodelovanja s številnimi mednarodnimi korporacijami in domačimi poslovnimi sistemi, kot tudi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Posebej nas odlikujejo t. i. domenske ekspertize s številnih gospodarskih panog (energetike, telekomunikacij in IKT, finančnega sektorja, industrijske proizvodnje, farmacije idr.) ter izvrstno poznavanje lokalnega deležniškega okolja, kar močno vpliva na učinkovitost sodelovanja in visoko kvaliteto izvedbe storitev, ki jih zagotavljamo.

»Umetnost komuniciranja je jezik vodenja.«

James Humes

STORITVE

Korporativno komuniciranje

Vsaka organizacija ima svoj unikatni DNK in poslanstvo, a vsem je ključno, da ima ugled organizacije izjemen vpliv na uspešnost poslovanja, izvajanja (javnih) storitev ali prodajo izdelkov ter dolgoročnost poslovanja.

Zato je strateško upravljanje z ugledom v jedru korporativnega komuniciranja in vključuje aktivnosti, povezane z dolgoročno krepitvijo ugleda v domačem ali mednarodnem okolju, kot tudi identifikacijo in upravljanje s kratkoročnimi tveganji, ki lahko izvirajo iz zunanjega ali notranjega okolja.

Javne zadeve (PA) in kampanje

Organizacije ne obstajajo in delujejo v vakuumu, ampak v specifičnem lokalnem, nacionalnem, regijskem in globalnem okolju. In z množico zunanjih deležnikov, ki s svojimi aktivnostmi močno (posredno ali neposredno) vplivajo na uspešnost delovanja, profitabilnost ali celo sam obstoj organizacij.

Dolgoročno uspešne organizacije znajo ne le identificirati ključne zunanje (vladne, nevladne, mediji itd.) deležnike, ampak z njimi tudi vzpostaviti učinkovito komunikacijo, kar pozitivno vpliva tako na širše poslovanje, kot tudi reševanje specifičnih ali družbeno relevantnih tem in iniciativ.

Podobno velja za vlade in vladne institucije, ki se v zadnjih letih soočajo s padcem zaupanja v družbi in potrebujejo učinkovite javne kampanje za dosego želenih ciljev.

Odnosi z mediji

Navkljub prihodu novih digitalnih kanalov v obliki družbenih omrežij, so mediji še vedno tisti, ki najbolj vplivajo in oblikujejo javno mnenje. Zato je tako za podjetja, kot tudi vladne in nevladne organizacije ključno, da znajo strateško upravljati z odnosi z mediji, gojiti odnose z uredniki, novinarji in medijskimi združenji.

V ta namen organizacijam pomagamo razvijati in upravljati z relevantnimi javnimi temami in zgodbami, ki podpirajo strateške, poslovne, organizacijske ali kadrovske potrebe organizacij, naslavljajo potrošnike ali posamezne deležniške skupine. Pri tem se zanašamo na lastne strokovne ekspertize in po potrebi širšo mrežo zunanjih sodelavcev, ki imajo poglobljeno znanje in izkušnje iz novinarstva in/ali publicistike ter vsebinsko pokrivajo posamezne teme.

Naročnikom svetujemo tako v fazi priprave komunikacijske strategije in medijskega nastopanja, kot tudi aktivno pomagamo pri realizaciji načrtovanih aktivnosti, bodisi preko online ali offline kanalov, dogodkov itd.

Krizno komuniciranje

Krizno komuniciranje se začne z dobro pripravo, kajti ko smo enkrat v krizni situaciji, ni časa za strategije in komunikacijske načrte. Zato podjetjem pomagamo že z identifikacijo in ustrezno pripravo na krizno komuniciranje, ki vključuje izdelavo priročnikov za tovrstne situacije, vaje odzivanja in treninge javnega nastopanja.

V aktivni fazi kriznega komuniciranja, ki se največkrat navezuje na naravne in delovne nesreče ter enkratne dogodke, ki povzročijo večjo škodo ugledu organizacije ali poslovodstva, vam stojimo ob strani 24/7 in 365 dni v letu. Pri tem znamo konkretno svetovati in usmerjati, kot tudi nuditi izvedbeno pomoč v obliki komuniciranja z internimi in zunanjimi javnostmi, odnosi z mediji v obliki javnih dogodkov (novinarske konference, intervjuji, javno nastopanje) in drugo potrebno komunikacijsko podporo.

Pri tem nas vodijo številne praktične izkušnje, ki potrjujejo, da lahko z učinkovitim in jasnim komuniciranjem odločilno pripomoremo k umiritvi in stabilizaciji razmer (za razliko od neusklajene in sporadične komunikacije, ki lahko razmere poslabša).

Analiza trgov in monitoring

V idealnih razmerah bi vsi sprejemali poslovne odločitve le na podlagi zanesljivih podatkov in analiz. Idealnega sveta seveda ni, a kljub temu vemo, da lahko kakovostno obdelani podatki, analitična poročila in specifično poznavanje lokalnih okolij pomembno prispevajo h kvaliteti sprejetih odločitev.

Naše storitve stalnega spremljanja, monitoringa in poročanja zajemajo spletne in offline vire informacij o gospodarski politiki, političnih razmerah in scenarijih, zakonodaji, konkurentih, regulatornem okolju, možnih tveganjih ter informacijah o ključnih deležnikih v specifični panogi ali industriji. Tako v Sloveniji in regiji Jugo-vzhodne Evrope (SEE), kot preko partnerske mreže tudi širše.

Komunikacijska podpora – prevzemi in združitve (M&A)

Usklajenost je v procesih prevzemov in združitev (M&A) ključnega pomena. Ne zgolj na strateškem poslovnem nivoju, ampak tudi v komunikaciji do vseh deležnikov tako na vsebinski, kot tudi časovni ravni. Vse preveč primerov prevzemov in združitev je namreč srednje in dolgoročno propadlo ravno zaradi napačne komunikacije in tveganj, ki lahko iz tega nastanejo.

Ravno zato je običajno, da v takšnih procesih aktivno vlogo prevzemajo zaupanja vredni zunanji komunikacijski partnerji, ki lahko pomagajo upravljati s procesi na način, ki ne bo po nepotrebnem obremenjeval vodstev podjetij ali organizacij, hkrati pa bodo procesi tekli učinkovito, s ciljem zasledovanja skupnih interesov. Pri tem posebno skrb posvečamo komunikaciji z notranjimi javnostmi, saj so te (poleg lokalnih sredin) na spremembe najbolj občutljive.

Tovrstna komunikacija zahteva dodatno predpripravo in dobro strategijo, v prvi vrsti na ravni sporočilnosti in kanalov komuniciranja – ključno je namreč te, da verodostojne informacije pridejo pravočasno prav do vsakega zaposlenega.

Interno komuniciranje in kultura

Dobro interno komuniciranje je ključno za ohranjanje zavzetosti in motiviranosti zaposlenih. Krepi učinkovitost dela notranjih organizacijskih enot in ekip, razvoj podjetja in zadrževanje talentov. Vse omenjeno se pozna na poslovnem rezultatu in drugih strateških kazalnikih. 

Področju internega komuniciranja je potrebno posvetiti ustrezno pozornost, ga, prav tako kot komuniciranje z zunanjimi javnostmi, strateško načrtovati in biti dosleden pri izvrševanju zastavljenih ciljev in aktivnosti. 

V teh procesih pomagamo kot svetovalci. Imamo izkušnje iz delovanja večjih poslovnih sistemov, pa tudi manjših, agilnih skupin v fazi rasti. Interne komunikacijske potrebe se namreč močno razlikujejo, zato pravilno usmerjanje prihrani veliko časa in resursov, obenem pa optimizira načrtovane aktivnosti, prilagojene potrebam podjetja in panožnim specifikam.

Vodstveno komuniciranje

Vodje na vseh nivojih so dnevno izpostavljeni različnim oblikam komunikacije, od vodenja kolegijev in sestankov, do komunikacije z internimi javnostmi ali poslovnimi partnerji. Kar pomeni, da vodstveno komuniciranje nikakor ni omejeno le na medijsko komuniciranje ali javno nastopanje vodstva, temveč je bistveno širše. 

Od tod izhajajo potrebe po pridobitvi dodatnih specifičnih veščin, kot so javno nastopanje, vodenje pogajanj in preigravanje različnih scenarijev. Usmerjamo pri strateškem načrtovanju in upravljanju z medijskim pojavljanjem najbolj izpostavljenih vodij v organizaciji, saj ti z lastno osebno znamko pomembno sooblikujejo javno podobo celotne organizacije in znamke delodajalca. 

Za naše naročnike izvajamo tako skupinske kot individualne treninge javnega nastopanja. Pripravljamo komunikacijske načrte in usmeritve za čim bolj učinkovito komuniciranje z vsemi deležniki, izvajamo coaching programe in skrbimo za uspešno izvedbo zastavljenih aktivnosti.

EKIPA

Dr. Denis Mancevič

Partner

Nina Stankovič

Partner

Tamara Pevec Barborič

Starejša svetovalka

Tina Šoln

Mlajša svetovalka

Aleksandra Kreševac

Svetovalka

Urška Kolar

Svetovalka

Artsiom Kruhlikau

Tržni analitik

Nina Stankovič je politologinja z več kot 20 letnimi izkušnjami iz novinarstva, strateškega komuniciranja in javnih zadev. Na različnih pozicijah je delovala v državnem zboru RS, evropskem parlamentu in izvršnih organih vlade RS. Znanje in izkušnje je nabirala tudi v mednarodnem političnem ter poslovnem okolju. Je specialistka za strateško in krizno komuniciranje, načrtovanje in vodenje političnih kampanj ter odlična poznavalka javnih sistemov in medijske krajine. Kot aktivna državljanka že od mladosti aktivno sodeluje z različnimi nevladnimi in civilno-družbenimi organizacijami na lokalni in nacionalni ravni, ki jim pomaga pri realizaciji njihovih strateških ciljev.

Dr. Denis Mancevič je leta 2013 doktoriral iz družboslovnih znanosti, leta 2018 pa zaključil Executive MBA program. V svoji profesionalni karieri je deloval v diplomaciji ter gospodarstvu, med drugim je v obdobju 2014–2017 zasedal vodstvene položaje znotraj Skupine SIJ, kasneje pa bil soustanovitelj in direktor integrirane komunikacijske agencije Herman & partnerji (2019–2022). Ima izkušnje z vodenjem kompleksnih strateških komunikacijskih projektov, delovanjem nadzornih svetov, je redni kolumnist, mentor in predavatelj.

Tamara Pevec Barborič je izkušena starejša svetovalka s širokim znanjem in več kot desetletjem izkušenj na področju strateškega komuniciranja. Po izobrazbi politologinja se je specializirala za korporativno in interno komuniciranje ter odnose z mediji, pri čemer je dragocene izkušnje pridobivala z dolgoročnim sodelovanjem tako z večjimi globalnimi naročniki kot tudi z domačimi podjetji. Ima specifična domenska znanja v farmacevtski, informacijsko-komunikacijski ter proizvodni panogi.

Tina Šoln je nekdanja novinarka, ki se je s svetom medijev dodobra seznanila na Valu 202, kjer je delovala kot mlajša novinarka, spletna redaktorica in ustvarjalka vsebin na družbenih omrežjih Vala 202 za odmevne športne projekte. Je izkušena moderatorka dogodkov in prireditev, z različnimi lokalnimi in študentskimi instuticijami ter organizacijami pa je sodelovala tudi kot predstavnica za odnose z javnostmi.

KULTURA

Vrednote oblikujejo in opredeljujejo kulturo ter identiteto podjetja. Ta se odraža v načinu vedenja, odločitev in dejanj vseh znotraj organizacije.
(So)ustvarjajo medosebne in poslovne odnose ter oblikujejo skupen jezik in okvir za odločanje.

V NC3 vrednote niso zgolj črka na papirju, pač pa temelj našega delovanja, kulture in nenazadnje tudi uspeha. So jedro naše biti in kompas, ki mu sledimo.

Vedoželjnost

Neprestano iščemo nove rešitve in poti. Ne zanašamo se na reklo »vedno smo tako delali«, pač pa s kreativnostjo, iznajdljivostjo in optimizacijo stremimo k izboljšavam procesov, ki zagotavljajo vrhunske rezultate.

Integriteta

Ko smo v dilemi, ali je nekaj prav ali ne, ni dovolj, da preverimo le zakonitost ravnanja, pomembna je legitimnost. Zavedamo se odgovornosti svojega dela, zato so naš moralni kompas, poleg zakonitosti, tudi visoka etična načela in integriteta. Če nisi prepričan ali delaš pravo stvar ali ne, se vprašaj, ali bi bil na svoja dejanja ponosen, če bi jih predstavil svojim družinskim članom. 

Zaupanje

Medsebojno zaupanje je v odnosih ključno, zato ga skrbno negujemo. Pri svojem delovanju stremimo k dobrim in transparentnim odnosom, ki so osnova za izgradnjo zaupanja in ugleda. Tako lastnega, kot tudi naših naročnikov.

Ustvarjanje vrednosti

Ne delamo samo zato, da delamo. Kajti v tem primeru bi lahko počeli tudi marsikaj drugega. Delamo, ker verjamemo, da lahko prispevamo k ustvarjanju vrednosti za naše naročnike in partnerje. Novo vrednost, ki je merljiva in otipljiva. Kajti tudi ugled se da izmeriti in z njim upravljati.

Naprej

Tako kot v življenju tudi v poslu ne gre vedno vse po načrtu, a če že pademo, poskušamo pasti naprej. In se čimprej pobrati. Ter se ob tem čim več naučiti, da se lahko v prihodnje podobnim situacijam izognemo, predvsem pa rastemo in se stalno izboljšujemo.

Spoštovanje

Ena izmed naših osrednjih vrednot je spoštovanje. Do sodelavcev, naročnikov in partnerjev. Verjamemo v ustvarjanje okolja, kjer je vsak posameznik cenjen, slišan in spoštovan.

PARTNERJI

»One size fits all« je glede na kompleksnost izzivov in posledično specifičnost rešitev redko kdaj še prava mantra, zato velja na izzive pogledati z več zornih kotov. Zato so tu naši partnerji, ki so najboljši na svojih področjih.

Verjamemo v močna in profesionalna partnerstva. V dodajanje vrednosti našim skupnim naročnikom, ki s tem dobijo tako najvišjo možno kvaliteto svetovanja in izvedbeno storitev, kot tudi širši pogled na izzive in možnosti rešitev.

Pozdravite nas!

Hvala!
Prejeli smo vaše sporočilo.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

NC3 d.o.o.
Slovenska cesta 55
1000 Ljubljana
Davčna št. SI24104434

E: info@nc3.si